Ccfotolijsten maakt gebruik van cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren.

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Onder 'C&C Artyfix B.V.’ wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven, Nederland, en statutair gevestigd te Eindhoven, Nederland. Het hoofdkantoor van C&C Artyfix B.V. is gevestigd op het adres: Habraken 2330 5507 TL te Veldhoven, emailadres info@ccfotolijsten.nl. C&C Artyfix B.V. is ingeschreven in het Handelsregister, KvK-nummer 68615132, BTW-nummer NL857520659B01.

2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van C&C Artyfix B.V. , alsmede op alle overeenkomsten en op alle rechtsbetrekkingen, waarbij C&C Artyfix B.V. als leverancier van zaken optreedt.

3. Totstandkoming koopovereenkomst

De koopovereenkomst tussen C&C Artyfix B.V. en de koper komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de zaak (nog) voorradig is (op=op) respectievelijk de zaak door de toeleverancier, waarvan C&C Artyfix B.V. afhankelijk is, (nog) kan worden geleverd. Indien de opschortende voorwaarde niet wordt vervuld en levering van de zaak onmogelijk is omdat de betreffende zaak niet (meer) beschikbaar is, dan zal C&C Artyfix B.V. de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. De koper heeft in dat geval recht op kosteloze teruggave van het door hem aan C&C Artyfix B.V. betaalde, welke teruggave zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na de kennisgeving van C&C Artyfix B.V. zal plaatsvinden. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding.

4. Onjuistheden

C&C Artyfix B.V. is niet gehouden om een bestelling uit te voeren, noch tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van de zaak, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en i) het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of ii) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat C&C Artyfix B.V. die zaak met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

5. Prijzen

Alle prijzen zijn 'Af magazijn', dat wil zeggen, uit ons magazijn, exclusief verschuldigde omzetbelasting en exclusief verzend- en behandelkosten.

6. Afzetgebied

Op dit moment worden zaken geleverd aan kopers in Nederland en België.

7. Verzending zaken

Alle prijzen van de zaken in de web shop zijn exclusief verzend- en behandelkosten. Deze ( eventuele ) kosten worden vermeld in het bestelscherm van de web shop.

8. Levering en levertijd

8.1 C&C Artyfix B.V. zal zich inspannen om de bestelde zaken binnen uiterlijk vijf werkdagen na de orderbevestiging of de eventueel noodzakelijke ontvangst van betaling, op het afleveradres af te leveren, mits voorradig. Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat de koper wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging. Vermeld tijdens het registreren een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, dan blijft de eventuele vertraging beperkt. Dit kan een telefoonnummer zijn van uw werk of een 06-nummer.

8.2 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Mocht de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd zijn, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.

8.3 Aflevering geschiedt 'Af magazijn'’.

C&C Artyfix B.V. zorgt voor bezorging per post of voor verzending op enige andere wijze ter keuze van C&C Artyfix B.V.

8.4 C&C Artyfix B.V. is gerechtigd de levering vanwege logistieke of administratieve redenen in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden in dat geval door C&C Artyfix B.V. gedragen.

8.5 In overleg kunnen zaken in ons magazijn worden afgehaald. Daartoe bestaat in de web shop een keuze mogelijkheid.

9. Betaling en eigendomsrechten.

Na registratie in onze web shop worden zaken door C&C Artyfix B.V. op rekening geleverd. Hierbij wordt een strikte betalingstermijn van 30 dagen gehanteerd. Bij overschrijding van deze termijn kan door C&C Artyfix B.V. de dan geldende wettelijke rente voor handelstransacties in rekening worden gebracht.

C&C Artyfix B.V. kan zonder opgaaf van redenen contante betaling, betaling vooraf of aanbetaling verlangen.

Geleverde goederen blijven eigendom van C&C Artyfix B.V. totdat aan de volledige betalingsverplichting is voldaan.

10. Annulering koopovereenkomst

10.1 Gedurende vier werkdagen na ontvangst van de betreffende zaak op het afleveradres, is de koper gerechtigd om de koopovereenkomst te annuleren of te ontbinden. Hiertoe dient de koper binnen vier werkdagen na ontvangst van de zaak op het afleveradres de zaak aan te melden bij info@ccfotolijsten.nl.

10.2 De rechtstreekse kosten in verband met het terugzenden van de zaak komen voor rekening van de koper. Ingeval van ontbinding heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan C&C Artyfix B.V. betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen 30 dagen na de annulering of ontbinding zal plaatsvinden.

10.3 Het bepaalde in het voorgaande lid geldt niet ten aanzien van zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper.

10.4 Indien levering van een bestelde zaak onmogelijk blijkt te zijn, is C&C Artyfix B.V. gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden, zulks zonder nadere opgaaf van redenen. In dat geval heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan C&C Artyfix B.V. betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding zal plaatsvinden. Koper heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

10.5 Retourzendingen die niet zijn aangemeld bij info@ccfotolijsten.nl kunnen door ons niet in behandeling worden genomen.

11. Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen C&C Artyfix B.V. en de koper is Nederlands recht van toepassing ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst.

12. Nederlandse tekst prevaleert.

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

13. Persoonsgegevens

13.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door C&C Artyfix B.V. nageleefd. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door via e-mail contact op te nemen met C&C Artyfix B.V. op het e-mail adres: info@ccfotolijsten.nl.

13.2 C&C Artyfix B.V. zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van bestellingen van de koper en de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen nimmer gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het geding komt.
Print de Algemene Voorwaarden